6 วัดหลวงในกรุงเทพมหานคร

1150
พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือ วัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง
这座皇家寺庙有50.38亩,位于大皇宫南面,北面靠近泰王路,东面靠近南赛路,南面靠近经济路,西面靠近马哈拉路,有策攀路,两侧白色的高墙把佛教圣地和寺院明确的划分。
 在石碑上的证据说道,国王拉玛一世之后,建立了皇宫,他主动说,在大皇宫有两座古老的寺庙,北面是闩寺,南面是颇塔兰寺,国王才下令说让皇家贵族技术人员去维修,从2331年开始用7年零5个月又28天的时间维修完成和下令说2344年要庆祝,新名称“วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาศ” "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม"
 国王拉玛3世下令说让长时间的恢复,长达16年又7个月,寺庙区的南部和西部,是这的大佛佛学教堂的天堂,建立了新的佛,寺庙的亭子和装修新的鳄鱼池成为在寺庙里每条都存在的古迹,最后的装修时间是在2525年庆祝曼谷成立200年,只是把旧的修建得更好...
read more
佛寺佛位于Khunkhlon远离城市约28公里,左转和区佛寺院优雅的走之前约1英里。建于2167年
在敬松谭王朝重要的保护区是“足迹”是印在上面的Suwanbanpot石头的山坡上。他滴真理事工占地面积为21英寸长,61英寸宽11英寸深的发现正义的统治。他建议足迹是基于108的理由如此命令。创建一个临时佛覆盖的足迹后,它的建立是为了填补彼此多年。他们还发现脚印的Monogram Chulachomklao皇家军事学院。 160厘米的大石头高度为已来拜菩萨。
佛陀的特点方形建筑顶级的机器的城堡7楼砖涂上绿色。门面装饰着小山墙摆在每一层楼的主要原因之一前十二根柱子凹进周围的镀金玻璃外墙壁上装饰着金色镜面作为一个滚动。箱子门主是在泰国高超的镶嵌艺术。内铺有银色编织垫地面。佛陀的道路上楼梯的三个步骤,这意味着白银,黄金和楼梯楼梯通往从天上降下来。蛇头在楼梯采用铸造青铜佛像与...
read more

ร้านอาหารใกล้เคียง